دانشگاه شاهد - مدارک ثبت نام

مدارک لازم جهت ثبت نام: - دوقطعه عکس 4×3 جدید. - یک برگ تصویرصفحه اول شناسنامه یا کارت ملی. - فرم تکمیل شده ثبت نام یا معرفی نامه سازمان متبوع. - اصل فیش ...
X
X
X