AppReview.ir | آفتابه

بازی “آفتابه”، در سبک فکری تولید شده و میتواند سرگرم کننده باشد. ... با گذر از هر مرحله نیز امتیازی دریافت میشود که مقدار آن کمتر از به کارگیری راهنماها میباشد.
X
X
X