جهان گستر پارس - نرم افزار حضور و غیاب

محاسبه دقيق کارکرد پرسنل از هدف های استفاده از نرم افزارهای حضور و غياب است. جهان گستر با ارائه نسخه های مختلف برنامه حضور و غیاب با برآورده کردن اين هدف و ارائه ...
X
X
X