موسسه کارآفرینی و اشتغالزایی نگارنصر

... و کارآفرین به عرصه های اقتصاد مقاومتی در استان بوشهر · همایش نگار نصر در سال ... اعلام می نماییم عنوان این شرکت تشابه اسمی با شرکت کارآفرینی و اشتغالزایی ...
X
X
X