1499046 نقاشی درباره ی زندگی سالم - نمایشگاه نقاشی دانش آموزی با موضوع زندگی سالم و بانشاط - پروژه جامعه ایمن و مروج سلامت سهند - پرسیار