1499055 متن ظنز برای استندآپ درباره ی دیوار - اشک مهران مدیری از استندآپ کمدی قیمت درآمد! - پرسیار